Sundqvist2014: Metanutsläpp från kalhyggen och stubbrytning

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Sundqvist m. fl. har mätt metanutsläpp respektive upptag på kalhyggen med eller utan stubbrytning, i gallrad skog och i opåverkad skog i mellan Sverige. Detta är viktigt eftersom metan är en mycket kraftig växthusgas. De kommer fram till att opåverkad skog och gallrad skog är metansänkor, det vill säga att metan tas upp från luften (något mindre i gallrad skog), medan kalhyggen med eller utan stubbrytning släpper ut metan, mest på grund av förändringar i vattennivåer. Dessa data bör tas med när växthusgasnettot från skogsbruksåtgärder beräknas. Läs hela artikeln i Biogeosciences.