Smart hänsyn i skogen?

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Forskningsprojektet “Smart Hänsyn i Skogen” lät föreningen Skydda Skogen leda en exkursion i Bergslagen år 2012. Filmen visar tydligt att hänsynen har brister ur biologisk mångfalds-perspektiv men även ur klimat-perspektiv.