Skytt2021a: Minskat skogsavverkning gynnar klimatet

Last Updated on September 17, 2022 by admin

Skytt m. fl. har använt SLU:s för skogsskötsel, för att räkna fram tillväxten i skogen på fem olika områden i Sverige. Från analysen framkommer det att det går att lagra in koldioxid i skogen, och att hastigheten beror på markens bördighet, breddgraden etc. De räknar även att skogsråvaran delvis används för att ersätta fossilolja eller kol vilket ger en substitutionseffekt. Nivån på substitutionseffekten är svår att fastställa objektivt, därför använde författarna värden från andra studier, och varierar dem med en faktor två uppåt eller neråt. Det vill säga, de räknar fram hur mycket fossilolja ersätts med skogsprodukter, med en substitutionsfaktor på 0.5, 1, eller 2. I alla scenarion är det fördelaktigt att minska avverkningar, även om det innebär fortsatt användning av fossila bränslen.

Läs hels studien i Environ. Res. Lett.