Naudt2016: Skogsskötsel i Europa hjälper inte klimatet

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Naudt m.fl. (2016) har analyserat den förändring som skett i Europas skogar sedan år 1750. De allra flesta naturskogar har ersatts av skogar och plantager av framför allt gran, bok eller tall, som sköts av människan. Omvandlingen av ljusa lövskogar till mörkare och tätare barrskogar har lett till att mer värme absorberas, framför allt i Mellaneuropa. Därtill påverkas även krontaket och evapotranspirationen (när vatten avgår till atmosfären från mark, vattenytor och växtlighet) vilket snarare bidrar till uppvärmning än motverkar klimatförändring. Trots att skogstäcket ökat med 10% i yta sedan 1750 har ett nettoutsläpp på 3 miljarder ton kol till atmosfären skett på grund av minskad inlagring av kol i skogen som helhet (inte bara i trädstockarna). Artikeln avslutas med meningen “Frågan är nu huruvida det går att utforma en skogsbruksstrategi som kyler klimatet samtidigt som träproduktion och andra ekosystemtjänster bibehålls“. Läs hela artikeln i Science.

1 reply

Comments are closed.