Rockström2009: Nio planetära gränser

Rockström m.fl. (2009) utvecklar konceptet ”planetära gränser” genom att lista tröskelvärden som ej får överskridas för att jorden ska hållas kvar i ett beboeligt tillstånd. Tre av dessa värden är redan överskridna: klimat, biologisk mångfald och kvävekretsloppet. Artikeln har citerats tusentals gånger på bara 6 år vilket är anmärkningsvärt. Det väsentliga budskapet i artikeln är att vi behöver beakta samtliga parametrar och inte bara fokusera på en av dem. Läs hela artikeln i Nature.