Pan2011: Världens skogar är en stor kolsänka

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Här bedömer Pan m.fl. forskare att kolsänkan i världens skogliga ekosystem är stor. De slår fast att kolsänkan ökat i tempererade skogar men att boreala skogar inte uppvisat någon större förändring i kolsänka sedan 1990. Asiatiska delen av Ryssland stod för den största boreala kolsänkan men det hade inte skett någon förändring sedan 1990. Däremot hade kolsänkan ökat i europeiska Ryssland under perioden 2000-2007 (till skillnad från perioden 1990-1999) pga uppväxande skog på gamla jordbruksmarker, minskad skogsavverkning och ökning av lövskog. En ökning uppvisades i kolsänkan lagrad i biomassan i de nordiska länderna – dock inte i marken, där det noterades en stor minskning i kolsänka under perioden 2000-2007. I Kanadas boreala skogar minskade kolsänkan i biomassa med nästan hälften sedan 1990 pga intensiva skogsbränder och insektsangrepp (det sista ofta en konsekvens av planterade monokulturer och klimatförändringar). Läs mer i rapporten här.