Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Vad bör samhället göra?

Samhället bör styras om så att all mänsklig aktivitet ryms inom de planetära gränserna, annars kan det bli svårt att förebygga en global kollaps. Det betyder att fossila bränslen måste fasas ut snabbt. Det kan göras på ett enkelt sätt: genom en kolskatt som stiger för varje år – läs mer på klimatsvarets hemsida. Om detta genomförs kommer vissa industrier få svårt att överleva, först och främst de som är verksamma inom fossilenergi förstås. Men stor energianvändning sammanfaller ofta med miljöförstöring i allmänhet, t.ex. i gruvnäringen som subventioneras mycket i Sverige. Även skogsindustrin är en stor energibov: i Sverige används över 20% av all energi inom skogsindustrin, dessutom hårt subventionerat.

En översiktlig lista för beslutsfattare:

  • Inför en årligt stigande kolskatt i Europa som gäller alla utsläpp av CO2 inklusive den från importerade varor. Biobränslen bör också ingå, och flyg och sjöfart bör inte vara undantagna, som idag. Alternativt, för in alla transport och energislag i utsläppsrättshandeln på EU nivå, och fasa ut dem.
  • Avskaffa subventioner till miljöförstörande verksamhet
  • Öka återanvändning/återvinning (återvinning av t.ex. metaller missgynnas av regelverket i Sverige).
  • Minska energiförbrukningen i allmänhet, t ex genom att tilläggsisolera bostäder och höja energikraven för nybyggda hus så att de blir energineutrala eller till och med energipositiva.
  • Återskapa större sammanhängande naturområden för att säkerställa den biologiska mångfalden och för att öka vår resiliens.
  • Värna kvinnors rättigheter och tillgången till preventivmedel och familjeplanering över hela världen, för att minska befolkningsökningen som bidrar till större påfrestningar på ekosystemen.
  • Implementera åtgärder för at uppnå de svenska miljömålen. Relevanta myndigheter ska se till för att miljömålen ska nås 2020 så som riksdagen beslutat.

Läs mer under skogsbruksrelaterade åtgärder.