Naturvårdsverket2016: Nationell inventeringsrapport av växthusgasutsläpp 1990-2014

Last Updated on December 17, 2021 by admin

Sverige sammanställer årligen data om svenska utsläpp av klimatpåverkande gaser och rapporterar detta till FN:s klimatkonvention (UNFCCC). Från och med 2013 års utsläppsstatistik används nya rapporteringsriktlinjer från UNFCCC. Naturvårdsverket visar i sin nationella inventeringsrapport av växthusgasutsläpp för 2016, till skillnad från inventeringsrapporten från 2013, att en liten ökning i kolsänka skett under de senaste åren på grund av stagnerad avverkningstakt.  Eftersom avverkningstakten understiiger trädens tillväxt ökar kolförrådet i den levande biomassan. Naturvårdsverket slår dock fast att nettoupptaget av koldioxid påverkas kraftigt (minskar) pga avverkningar, stormar och andra störningar. Läs mer i rapporten här.