Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Myt #5: Vi har aldrig haft så mycket skog som nu

Skogsindustrins tideräkning verkar ibland börja år 1920. Då, efter många år av hårdfört skogsbruk började skogsstatistiken insamlas, när den stående volymen skog i landet var på en väldig låg nivå. Därför brukar industrin hävda att vi har aldrig haft så mycket skog som nu, underförstått att det inte är något problem att avverka mer. Men enligt en artikel om skogshistoriken i Europa de senaste 3000 åren var drygt 70% av Sveriges landyta täckt med skog på 1000-talet e.Kr., och denna skog hyste utan tvekan en mycket större artrikedom än dagens skogslandskap. Dagens siffra ligger kring 55% för produktiv skogsmark (obs: artikeln använder inte samma definition av skogsmark som t.ex. Skogsstyrelsen, så denna siffra går inte att jämföra med deras statistik). Med detta inte sagt att skogen i Sverige ens år 1000 var helt opåverkad av människan, men i alla fall i mycket mindre än resten av världen vid den tidpunkten, och speciellt i norra Sverige.

Skogstäcke över tiden i Sverige. Källa: Kaplan m.fl..

Vi behöver inte heller gå tillbaka till 1000-talet för att hitta mycket skog. Skogshistorikerna Per Linder och Lars Östlund vid SLU skriver att ”under historisk tid har Sveriges boreala skogar aldrig haft så lite gammal skog, så lite grova träd och så lite död ved som nu”. Enligt Linder och Östlund fanns det i skogarna 1991 bara 1/10 av de riktigt grova träd och torrträd som fanns i oexploaterade skogar. Trots återhämtningen sedan 1920-talet har vi kanske fortfarande mindre virke i Norrland än på 1860-talet – och idag är skogarnas struktur helt annorlunda. Det är unga träd som står tätt, istället för gamla grova träd som står glesare. Självklart var de flesta skogar påverkade av människan förr i tiden, men brukandet för några hundra år sedan var både helt annorlunda till sin natur och hade mindre omfattning än dagens moderna skogsbruk.