Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Myt #4: Förlust av biologisk mångfald är ett mindre problem än klimatförändringar


Tallskog, Öje, Dalarna (Foto: DS)

Nej, forskning visar att förlust av biologisk mångfald är ett minst lika stort problem för mänsklighetens överlevnad, eftersom jordens biologiska mångfald är grunden för vår existens. För att få mat, vatten och andra resurser och för att hantera våra restprodukter måste vi vara en del av väl fungerande ekosystem. Artfattiga ekosystem är mindre resilienta (de är sämre på att klara av förändringar).

Hoten mot biologisk mångfald och mot klimatet hänger också samman – de artfattiga monokulturer som skogsbruket främjar är mer sårbara för framtida klimatförändringar, och klimatförändringar är i sig ett hot mot den biologiska mångfalden till exempel i fjällen. Ett annat exempel är hur mångfalden av svampar i marken i en naturlig skog binder mer kol än den störda marken i ett skogsplantage. Plantager är mer sårbara när en sjukdom angriper, och granplantager i synnerhet som har grunda rotsystem faller lätt i stormar.

Död ved, både liggande och stående, som på bilden, är mycket viktigt för att bibehålla den biologiska mångfalden i skogen eftersom de kan bli boplats för djur eller substrat för svampar och mossar. Det är även viktigt att skogen ingår i större nätverk – att de inte isoleras från andra skogar. Habitatsplittring, vilket är en konsekvens av intensivt skogsbruk, kan på sikt leda till utdöende av arter särskilt för sällsynta arter som ofta innehar känsliga funktioner i ekosystemen. Läs mer på sidan om biologisk mångfald.