Meyer2013: Mogen skog på torvmark lagrar inte kol

Meyer med flera har uppmätt växthusgaserna metan (CH4), lustgas (N2O) och koldioxid (CO2) i en skog som växer på dränerad bördig torvmark. Skogen var knappt en kolsänka men det fanns hög nivå av N2O utsläpp. Författarna uppskattar att skog på sådana marker inte bli några kolsänkar under sin livstid, vilket leder till att återbeskogning inte alltid är berättigad ur klimatsynpunkt, men att nyttan beror på de lokala förhållanden. Läs hela artikeln i Biogeosciences.