Lundmark2016: Jämförelse av kolbalans för kalhyggesbruk och kontinuitetsskogsbruk

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Lundmark m.fl. jämför i en modelleringsstudie hur två skogsskötselmetoder, kalhyggesbruk och kontinuitetsskogsbruk, skiljer sig åt vad gäller kolinlagring. Artikeln utgår ifrån att tillväxt i de båda systemen är likadant och även uttagen i form av gallringar är likadana, och därför är slutsatsen att kolinlagringen under de här förutsättningarna är likadant inte förvånande. Men artikeln utgår ifrån att det även i kalhyggesscenariot är bara stammarna som tas ut, vilket i praktiken inte händer särskilt ofta. Läs hela artikeln i Ambio.