Last Updated on December 20, 2021 by admin

Rapporter

Forskarupprop2018 mot användning av hela träd till bioenergi

EASAC2017: Bränn inte hela träd för bioenergi

FERN2019: EU:s skogar i fara

Angelstam2019: Från skydd av skog till grön infrastruktur

Naturvårdsverket2016: Nationell inventeringsrapport av växthusgasutsläpp 1990-2014

Naturvårdsverket2013: Nationell inventeringsrapport av växthusgasutsläpp 1990-2011

Bergh2000: Skogens kolbalans – många faktorer inverkar

WWF2011: Hugga eller skydda – boreala skogar i ett klimatperspektiv

AirClim2010: Boreala skogar och klimatförändringar i ettt regionalt perspektiv

Skydda Skogen2009: Klimatet och boreala skogar

SNF2010: Skogsbruk utan hyggen

Greenpeace2008: Den globala uppvärmningen och Kanadas boreala skogar

Greenpeace2008: Motverka klimatförändringar genom att skydda boreal skog

Öko-Institut2015: EU:s klimatmål till 2030 och dess markanvändningspolicy

Jordbruksverket2015: Utsläpp av växthusgaser från torvmark

SNF2005: Spruckna illusioner, om klimatkompensering utomlands

Timberwatch2016: Klimatkompenpensering i Uganda på bekostnad av lokalbefolkningen

Swedwatch2012: Vi konsumerar, de kompenserar

SEI2015: Klimatkompensering utomlands har lett till högre utsläpp

Formas2007: Bioenergi – till vad och hur mycket

Hanski2004: Utdöendeskuld och behovet av skyddad skog

Norden2013: Biologisk mångfald, kollagring och gammelskogen

Liss2005: Energiinnehållet i olika trädslag

SkS2014: Skogsstatistisk årbok 2014

ADB2011: Tillståndet i Sveriges skogar

Nilsson2015: Skyddet av arter i Sveriges skogar

SkS2010: Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald

GFC2014: Smutsig förnybar energi från land-grabbing

GFC2015: Biobränslen borde inte klassas som förnybar energi

SNF2014: Biobränslen för en hållbar framtid