Jordbruksverket2015: Utsläpp av växthusgaser från torvmark

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Jordbruksverket ger rekommendationer för att minska utsläppen av växthusgaser från torvmark genom att återintroducera våtmarker. De rekommenderar att i första hand bör dikad åkermark med ett tjockt torvskikt eller dikad näringsrik skogsmark som är frisk-fuktig eller torrare återvätas. När en våtmark återskapas bör dock hänsyn tas till andra miljömål än klimatmål samt till jordbruks- och skogsproduktion. Ladda ner rapporten här.