Hottola2009: Vedlevande svampars ekologi och hur de påverkas av skogsbruk

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Hottola (2009) har i sin doktorsavhandling studerat ekologin hos vedlevande svampar och hur den påverkas av skogsbruk och fragmentering. Förlust av habitat och fragmentering påverkar inte bara artdiversiteten utan också den relativa förekomsten av arter liksom interaktionen mellan arter. Detta påverkar sannolikt de näringskedjor som de vedlevande svamparna är involverade i men också funktionen hos hela skogsekosystemet. Avhandlingen understryker vikten av att skydda sammanhängande och stora skogsområden av hög kvalitet istället för små fragment som är utspridda över landskapet. Läs Hottolas avhandling här.