He2016: Dikade torvmarker är kolkällor

Last Updated on August 21, 2021 by admin

He et al. 2016 har studerat en produktiv granskog på dikad torvmark under en 60-års period i Skogaryd. Under denna period lagrades 60 kg koldioxid m-2 i biomassan medan 97 kg koldioxid eq m-2 släpptes ut till atmosfären. Det unga skogsekosystemet utgjorde en netto-kolutsläppskälla fram till 39 års ålder. Först därefter balanserade de planterade trädens tillväxt upptaget av de tidigare koldioxidutsläppen och blev en kolsänka. Torvmarken bidrog dock även till utsläpp av lustgas och om de utsläppen räknas med blev ekosystemet återigen en källa till växthusgaser.

Om skogen avverkas vid 80 års ålder anses det mesta av det lagrade kolet frigöras eftersom skogssystemet då bara tillfälligt tagit upp kol. Om biomassan används till att producera produkter med kort livslängd resulterar det i att skogsekosystemet blir en stor växthusgaskälla.

Läs den hela artikeln i Biogeosciences här.