Gustavsson2017 – Effekt på klimatet av skogsbruk genom substitution

Last Updated on December 13, 2021 by admin

Gustavsson m. fl. beskriver tre olika scenarion för skogsbruket i Sverige: business as usual, högre uttag av biomassa, samt lägre uttag än nuvarande. Utifrån det räknar de på hur klimatutsläppen varierar under ungefär hundra år framöver. De utgår även ifrån business as usual för förbrukningssida, vilket leder till att de konkluderar att det är bra på kort sikt att spara skog, så att mer koldioxid binds in, men att det på lång sikt är bättre att hugga skogen, och använda den till byggmaterial men även biobränslen. Studien är lömsk i och med att

  • Författarna underlåter att skriva att biologisk mångfald kommer att drabbas hårt även fortsättningsvis.
  • Författarna underlåter att nämna att med alla dessa tre scenarion är risken stor att tröskelvärden överskrids (tipping points).
  • Författarna negligerar att tekniska utvecklingar inom energiområdet (t. ex. solceller) kommer onödiggöra flytande bränslen.
  • Författarna negligerar faktumet att substitionseffekten inte fungerar i praktiken.

Du kan läsa hela studien i Renewable and Sustainable Energy Reviews.