Giuntoli2020a: Antaganden i bioenergistudier är inte neutrala

Last Updated on December 15, 2022 by admin

Författarna till denna artikel har granskat ett flertal studier som handlar om ökad användning av bioenergi med syfte att mildra växthuseffekten. Det vill säga, minska utsläppen genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen. De finner att många studier utgår från ställningstaganden som är otydliga eller antaganden som inte motiveras. Studier som förutspår en stor ökning av användning av bioenergi har alltsomoftast för optimistiska antaganden om t ex kolinbindning efter skogsavverkning. T ex att skogstillväxten kan öka genom gödsling eller genom ett återbeskoga jordbruksmark och på så vis kompensera det ökade uttaget. Artikelförfattarna klargör att vidlyftiga antaganden inte bör kan ligga till grund för politiska beslut utan vidare.

Läs hela studien i Renewable and Sustainable Energy Reviews.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *