Gamfeldt2013: Fler ekosystemtjänster med blandskog

Last Updated on November 2, 2021 by admin

Gamfeldt m. fl. har studerat 400,000 km2 skog och sammanställt mängden ekosystemtjänster som vi kan få av dessa skogar. Det visar sig att skogar med flera trädarter har påtaglig högre produktion av nästan alla ekosystemtjänster, inklusive virke, kollagring, vilt och bär. Produktion av biomassa var 50% högre med fem än med ett trädslag. Läs hela artikeln i Nature Communications.