Elison2017: Träd, skog och vatten: insikter för en het planet

Ellison och 21 medförfattare gör en litteraturstudie som visar att interaktioner mellan skog, vatten och energi bygger upp kolinlagring, kyler landytor och fördelar vattenresurser. Författarna menar att dessa skogliga vatten- och energicykler inte integreras väl i dagens regionala, nationella och globala beslutsfattningar gällande klimatanpassning, mark- och vattenanvändning. De uppmanar till en prioritering av de hydrologiska och klimatavkylande effekterna av träd och skog medan kolinlagring ska ses som en sekundär men samtidigt värdefull biprodukt. Läs hela studien i Global Environmental Change.