Här redovisas vetenskapliga artikler om klimatet och skogen.

Giuntoli2020a: Antaganden i bioenergistudier är inte neutrala

Författarna till denna artikel har granskat ett flertal studier som handlar om ökad användning av bioenergi med syfte att mildra växthuseffekten. Det vill säga, minska utsläppen genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen. De finner att många studier utgår från ställningstaganden som är otydliga eller antaganden som inte motiveras. Studier som förutspår en stor ökning av användning av bioenergi har alltsomoftast för optimistiska antaganden om t ex kolinbindning efter skogsavverkning. T ex att skogstillväxten kan öka genom gödsling eller genom ett återbeskoga jordbruksmark och på så vis kompensera det ökade uttaget. Artikelförfattarna klargör att vidlyftiga antaganden inte bör kan ligga till grund för politiska beslut utan vidare.

Läs hela studien i Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Soimakallio2022a: Klimateffekt av ökad skogsavverkning

En grupp på åtta forskare från Finland och Tyskland har gjort en metastudie över effekten på klimatet av ökad skogsavverkning. De utgick från 450 studier som studerat olika scenarion för skogsavverkning. Det vill säga, studier som handlar om vad förändrad avverkning leder till jämfört med business as usual. Av dessa studier var det bara 10% som hade tillräckligt med underlag för att inkluderas i analysen.

Det främsta verktyget för att bedöma utfallet av dessa studier är den så kallade kolbalansindikatorn CBI (carbon balance indicator). Denna kan räknas fram genom att beräkna kvoten mellan förändringen i kollager och uttaget. Det visar sig att medelvärdet ligger över 1, vilket betyder att ökad skogsavverkning leder till att kollagret minskar mer än vad som kommer ut i substitution.

Läs hela artikeln i GCB Bioenergy.

Giuntoli2020a: Antaganden i bioenergistudier för optimistiska

Denna artikel har granskat ett flertal studier, från Kanada, Sverige och USA, som handlar om ökad användning av bioenergi med syfte att mildra växthuseffekten. Det vill säga, minska utsläppen genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen. De finner att många studier utgår från ställningstaganden som är otydliga eller antaganden som inte motiveras. Studier som förutspår en stor ökning av användning av bioenergi har alltsomoftast för optimistiska antaganden om t ex kolinbindning efter skogsavverkning. T ex att skogstillväxten kan öka genom gödsling eller genom ett återbeskoga jordbruksmark och på så vis kompensera det ökade uttaget. Artikelförfattarna klargör att vidlyftiga antaganden inte bör kan ligga till grund för politiska beslut utan vidare.

Läs hela studien här.

Skytt2021a: Minskat skogsavverkning gynnar klimatet

Skytt m. fl. har använt SLU:s för skogsskötsel, för att räkna fram tillväxten i skogen på fem olika områden i Sverige. Från analysen framkommer det att det går att lagra in koldioxid i skogen, och att hastigheten beror på markens bördighet, breddgraden etc. De räknar även att skogsråvaran delvis används för att ersätta fossilolja eller kol vilket ger en substitutionseffekt. Nivån på substitutionseffekten är svår att fastställa objektivt, därför använde författarna värden från andra studier, och varierar dem med en faktor två uppåt eller neråt. Det vill säga, de räknar fram hur mycket fossilolja ersätts med skogsprodukter, med en substitutionsfaktor på 0.5, 1, eller 2. I alla scenarion är det fördelaktigt att minska avverkningar, även om det innebär fortsatt användning av fossila bränslen.

Läs hels studien i Environ. Res. Lett.

Nabuurs2017a: Ingen kolskuld i Europa

In denna artikel räknar Nabuurs m. fl. hur lång tid det tar innan ökad skogsavverkning uppnår återbetalar sig genom att ersätta fossila bränslen. Artikeln är snarlik tidigare arbeten från t ex Ter-Mikaelian, men författarna väljer att fokusera på ett annat budskap. De utgår ifrån landskapsmodellen, vilket betyder att de anser att avverking kompenseras momentant av tillväxt på annat håll. Därav slutsatsen att det inte föreligger någon kolskuld, och bara om man ökar avverkningsnivån tar det ett antal decennier för att komma ikapp. Där finns också antaganden om att fossil energianvändning (den som ska ersättas) är oundviklig. Författarna avfärdar studier som räknar fram till att det finns en stor kolskuld som “orealistiskt”.

Läs hela studien här.

Koch2019a: Klimateffekt från massdöd av människor

Om människan skulle försvinna lokalt, kommer växtligheten då tillbaka? Det har faktiskt hänt historiskt, när Européer kom till norra Amerika. Kolonisatörerna tog med sig en massa sjukdomar som ledde till att 90% av urinvånarna dog under ett sekel. Koch med flera uppskattar att växtlighetens återkomst ledde till en sänkning av koldioxidhalten i atmosfären med 3.5 ppm.

Läs hela studien här.

Bentsen2017a: Kolskuld och dess amorteringstid

Denna översiktsartikel går igenom den vetenskapliga litteraturen om kolskuld och återbetalningstid. Det vill säga, hur lång tid tar det innan kolet från skogsråvaror åter har bundits in? Anledningen till undersökningen är att det finns rapporter som hävdar att återbetalningstiden är flera hundra år medan andra räknar sig fram till en handfull år bara. Vad gäller? Genom att använda en automatisk analys av 245 olika scenarion kommer Bentsen fram till själva modellen som använts, och de antaganden som gjorts (t ex här och här) förklarar skillnaden i återbetalningstid. Andra faktorer är hur mycket kol som sparas in om man ersätter fossilt kol med biobränslen, och vilka delar av träden som eldas upp. Det senare förutsätter att det finns rester om vi hugger skog för virke. Det är inte heller säkert att all bioenergi verkligen ersätter fossil energi. Slutsatsen blir då att det är vanskligt att göra politik baserad på enskilda vetenskapliga artiklar och att man ska granska premisserna för en studie noggrant.

Läs hela studien Renewable och Sustainable Energy Reviews.

Jonsson2019: Blandskog i produktionsskogar kan leda till högre virkesproduktion

Jonsson med kollegor undersöker ekosystemtjänster hos produktionsskogar med blandningar av gran-tall, gran-björk och tall-björk med olika proportioner av de olika trädarterna. De finner att ett antal kombinationer av dessa leder till högre produktion speciellt av virke och blåbärsris. Läs mer i Nature Plants.

Ellison2017: Skogen är avgörande för tillgången på vatten

Ellison med kollegor argumenterar för att skogen är otroligt viktig för hur vattnet flödar i ekosystemen. Människans tillgång på vatten är beroende av skogen, och skogen är också mycket viktig för att kyla ner temperaturen lokalt. Läs mer i Global Environmental Change.

Cintas2017: Skogens roll för bioenergi

Cintas med kollegor argumenterar för att skogen borde användas för att substitutera fossila bränslen. De modellerar två energiscenarier och fyra skogsbruksscenarier och räknar på ett annat sätt än de som argumenterar för att bioenergi från skog ger en kolskuld för att det tar tid för träden att växa upp igen. Läs mer i Forest Ecology and Management.