Forskarupprop2018 mot användning av hela träd till bioenergi

Nästan 800 forskare skriver i januari 2018 till EU-parlamentet att förbränning av hela träd för bioenergi (till skillnad från förbränning av grenar och toppar och restprodukter i industrin) inte borde få räknas som förnyelsebar energi.

EASAC2017: Bränn inte hela träd för bioenergi

EASAC är ett rådgivande organ till EU, som organiseras av alla vetenskapsakademier i EU-länderna. I denna rapport granskar EASAC vilka funktioner skogen har och konflikterna kring dess användning. De går igenom forskningen om bioenergi från skog, och rekommenderar att hela träd inte används till bioenergi, därför att det har negativa klimateffekter. En uppföljande rapport från 2019 som går igenom ny forskning drar samma slutsats.

FERN2019: EU:s skogar i fara

Den europeiska miljöorganisationen FERN går igenom hoten mot skogen i olika länder runt om i Europa, däribland i Sverige. Läs hela rapporten.

Angelstam2019: Från skydd av skog till grön infrastruktur

Denna mycket viktiga rapport går igenom skyddet av skog i Sverige med Örebro län som exempel. Angelstam konstaterar att vi har långt kvar till att nå Aichi-målen, inte bara på grund av att den skyddade arealen är för liten, utan också på grund av att områdena är för små och inte är sammankopplade. Rapporten är publicerad av Länsstyrelsen i Örebro.

Naturvårdsverket2016: Nationell inventeringsrapport av växthusgasutsläpp 1990-2014

Sverige sammanställer årligen data om svenska utsläpp av klimatpåverkande gaser och rapporterar detta till FN:s klimatkonvention (UNFCCC). Från och med 2013 års utsläppsstatistik används nya rapporteringsriktlinjer från UNFCCC. Naturvårdsverket visar i sin nationella inventeringsrapport av växthusgasutsläpp för 2016, till skillnad från inventeringsrapporten från 2013, att en liten ökning i kolsänka skett under de senaste åren på grund av stagnerad avverkningstakt.  Eftersom avverkningstakten understiiger trädens tillväxt ökar kolförrådet i den levande biomassan. Naturvårdsverket slår dock fast att nettoupptaget av koldioxid påverkas kraftigt (minskar) pga avverkningar, stormar och andra störningar. Läs mer i rapporten här.

Naturvårdsverket2013: Nationell inventeringsrapport av växthusgasutsläpp 1990-2011

Sverige sammanställer årligen data om svenska utsläpp av klimatpåverkande gaser och rapporterar detta till FN:s klimatkonvention. Naturvårdsverket visar i sin nationella inventeringsrapport av växthusgasutsläpp för 2013 att nettoupptaget av koldioxid minskat i Sverige sedan 1990, framför allt under de sista åren (t.o.m. år 2011), till stor del på grund av ökade skogsavverkningar och stormarna 2005 och 2007 (s. 84). Läs mer i rapporten här.

Bergh2000: Skogens kolbalans – många faktorer inverkar

Skogens årliga kolbalans kan variera mycket mellan olika år, beroende på solinstrålningen under växtsäsongen och temperaturen och klimatet under året. Kolfixeringen förändras under skogsbeståndets olika utvecklingsfaser. På kala ytor samt i ungskog avges koldioixid. När skogen sluter sig och nettoproduktionen är som störst når kolfixeringen en topp. Läs mer i SLU:s “FaktaSkog“.

 

WWF2011: Hugga eller skydda – boreala skogar i ett klimatperspektiv

De boreala skogarnas kolförråd är större än något annat landekosystems, och nästan dubbelt så stort som de tropiska skogarnas. Det enorma kolförrådet gör de boreala skogarna till en nyckelfaktor för framtidens klimat. Denna rapport redovisar sambanden mellan boreala skogar, skogsbruk och klimatförändringar. Läs WWF och Naturskyddsföreningens rapport här.

 

AirClim2010: Boreala skogar och klimatförändringar i ettt regionalt perspektiv

Av alla landekosystem på jorden är den boreala skogen särskilt känslig för klimatförändringar och förhöjda temperaturer. Denna rapport granskar interaktioner mellan klimatförändringar och boreal skog i ett regionalt perspektiv, där Skandinavien, Ryssland och Nordamerika (Kanada) behandlas separat. Läs rapporten här.

 

Skydda Skogen2009: Klimatet och boreala skogar

Skydda Skogen redogör för skogens roll för att motverka klimatförändringarna, om hur intensiva skogsbruksåtgärder ökar utsläppen av växthusgaser och hur skydd av naturliga ekosystem förhindrar utsläpp av kol. Läs rapporten här (på engelska).