Vad bör skogsbruket göra?

Vad bör skogsbruket göra?

Skogsbruket ska liksom annan mänsklig aktivitet bedrivas inom ekosystemets gränser. Men skogen har en särskilt roll i klimatsammanhang, eftersom tillväxt i skogen är det enda sättet för att effektivt lagra kol från atmosfären utan sidoeffekter. Eftersom hälften av all växtlighet på jorden har försvunnit på grund av människan finns där ett gyllene tillfälle att ta ut koldioxid från luften genom att återbeskoga områden och restaurera degraderade skogsområden.

För att uppnå maximal klimat- och ekosystemnytta i de svenska skogarna föreslår vi följande:

Lösningar

Lösningar

Är det redan för sent för omställningen till ett liv inom gränserna ekosystemet ställer oss? Vissa namnkunniga forskare är pessimistiska. Men pessimism kan leda till handlingsförlamning och därför vill vi hellre ta fasta på titeln till Pär Holmgrens bok ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”.

För att nå det långsiktiga klimatmålet i Sverige behöver växthusgasutsläppen minska till 1-2 ton per person och år – denna siffra fanns på Naturvårdsverkets hemsida tidigare, men inte nu längre. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Sverige motsvarar ca 9 ton per person och år. Detta omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker, t.ex. import av varor samt internationella flyg- och båtresor. Men de om diskuterade biobränslen som används i stor skala för att uppvärma våra hus syns inte där.

Du som individ kan göra mycket för att rädda klimatet, men även samhället och näringslivet måste sätta upp tydligare mål och genomföra dem. Läs mer på länkarna i lösningsmenyn och börja bidra du med!

Vad bör samhället göra?

Samhället bör styras om så att all mänsklig aktivitet ryms inom de planetära gränserna, annars kan det bli svårt att förebygga en global kollaps. Det betyder att fossila bränslen måste fasas ut snabbt. Det kan göras på ett enkelt sätt: genom en kolskatt som stiger för varje år – läs mer på klimatsvarets hemsida. Om detta genomförs kommer vissa industrier få svårt att överleva, först och främst de som är verksamma inom fossilenergi förstås. Men stor energianvändning sammanfaller ofta med miljöförstöring i allmänhet, t.ex. i gruvnäringen som subventioneras mycket i Sverige. Även skogsindustrin är en stor energibov: i Sverige används över 20% av all energi inom skogsindustrin.

En översiktlig lista för beslutsfattare:

 • Inför en årligt stigande kolskatt i Europa som gäller alla utsläpp av CO2 inklusive den från importerade varor. Biobränslen bör också ingå, och flyg och sjöfart bör inte vara undantagna, som idag. Alternativt, för in alla transport och energislag i utsläppsrättshandeln på EU nivå, och fasa ut dem.
 • Avskaffa subventioner till miljöförstörande verksamhet
 • Öka återanvändning/återvinning (återvinning av t.ex. metaller missgynnas av regelverket i Sverige).
 • Minska energiförbrukningen i allmänhet, t ex genom att tilläggsisolera bostäder och höja energikraven för nybyggda hus så att de blir energineutrala eller till och med energipositiva.
 • Återskapa större sammanhängande naturområden för att säkerställa den biologiska mångfalden och för att öka vår resiliens. 
 • Värna kvinnors rättigheter och tillgången till preventivmedel och familjeplanering över hela världen, för att minska befolkningsökningen som bidrar till större påfrestningar på ekosystemen.
 • Implementera åtgärder för at uppnå de svenska miljömålen. Relevanta myndigheter ska se till för att miljömålen ska nås 2020 så som riksdagen beslutat.

Läs mer under skogsbruksrelaterade åtgärder.

Vad kan jag göra?

Vad kan jag göra?

Vissa tycker att all förändring ska utgå från konsumenterna; att de som vill kan välja klimatsmart och ekologisk och så vidare. Visst kan man göra en hel del för att minska sin egen miljöpåverkan! Naturskyddsföreningen har en webbsida om vad du kan göra själv, t ex att teckna avtal till Bra-Miljöval elektricitet. Skydda Skogen har information om konsumtionens påverkan på klimatet och skogen på sin hemsida och tips på vad du kan göra.

Men minst lika viktigt är att påverka samhället på andra sätt än genom det du konsumerar, t ex genom engagemang i organisationer och att uttrycka din åsikt på olika sätt.

Påverka!

 • Läs på och bilda dig en egen uppfattning.
 • Engagera dig i eller stöd miljörörelsen och omställningsrörelsen, och arbeta för en förändring av vårt ohållbara samhällssystem. Tillsammans kan vi förändra.
 • Säg ifrån när du hör någon förneka människans påverkan på klimatet eller säga att den svenska skogsbruksmodellen är hållbar, även på sociala medier.
 • Värna om skogen i ditt närområde och på andra ställen genom att ifrågasätta avverkningar av skogar med höga naturvärden eller sociala värden.
 • Kräv att de certifieringar av skogsprodukter som finns verkligen skall vara hållbara, och kräv hårdare lagstiftning för skogsprodukter och skogsbruk.
 • Ta kontakt med de bolag som handlar med skogsråvara och skogsprodukter och ställ frågor och krav. Ta också kontakt med ägarna och kunderna till de stora svenska skogsbolagen och ställ dem mot vägen – flera av de svenska bankerna är delägare i de stora skogsbolagen.
 • Stöd små lokala företag som arbetar med vidareförädling av trävaror, de arbetar ofta med kvalitetsvaror och tar större hänsyn.
 • Var en förebild: om du berättar för folk att du blivit vegetarian eller slutat flyga för miljöns skull kanske de får sig en tankeställare.

När du handlar

 • Återvinn, återanvänd och dela saker med andra.
 • Köp färre prylar, och handla begagnat/second hand när du behöver något – se t ex Secondhandguide, Antikochloppisguiden,  BlocketTradera, Sellpy, Trendsales, Minimera, Reuse och Utsidans prylmarknad samt de många lokala bortskänkes-grupper som finns på Internet och där du bor.
 • Spara papper genom att säga nej till reklam, skriva ut på båda sidorna av pappret vid utskrift, låta bli att skriva ut i onödan, och låna böcker och tidningar istället för att köpa nya.
 • Använd flergångsprodukter som tygkassar, porslin och glas, menskopp eller tygbindor, och tygblöjor.
 • Ät mindre kött och animaliska produkter och undvik palmolja. Om du äter kött – ät i första hand vilt och lokalt producerat naturbeteskött. Ät säsongsanpassat och odla gärna själv.

Energianvändning

 • Åk kollektivt, cykla och gå istället för att köra bil. Semestra i din närhet istället för att flyga långt bort.
 • Om du verkligen behöver en bil ibland, byt upp dig till en elbil och visa andra att det går att ta sig runt utan fossila drivmedel.
 • Minska din energianvändning, t ex genom att isolera ditt hem.
 • Bo tillsammans med andra, då gör du av med mindre resurser.
 • Köp gärna din el från sol- eller vindkraft, och installera solceller om du har eget hus.
 • Meddela ditt vindkraftsbolag att de inte skall placera vindkraftverk i gammelskog eller annan skog med höga naturvärden – det finns många andra platser de kan placera vindkraftverken. JA till vindkraft, NEJ till vindkraft i gammelskog.