Last Updated on December 17, 2021 by admin

Planetary boundaries according to Rockström et al. 2009 and Steffen et al. 2015. The green areas represent human activities that are within safe margins, the yellow areas represent human activities that may or may not have exceeded safe margins, the red areas represent human activities that have exceeded safe margins, and the gray areas with red question marks represent human activities for which safe margins have not yet been determined. (Text och bild från Wikipedia 2016).

De aarde is niet oneindig, en de natuurlijke hulpbronnen ook niet. Mensen hebben systematisch bossen gekapt, landbouwgronden verarmd en zeeën leeggevist. Daarnaast zijn er verontreinigingen zoals plastic in de zee, lozingen van industrie en broeikasgassen. Dit is natuurlijk allang bekend, maar toch was het artikel van Rockström (2009) een doorbraak omdat het op een eenvoudige manier de planetaire grenzen aanschouwelijk maakt (zie figuur geüpdate volgens Steffen et al. in een versie van wikipedia; je vindt daar ook een discussie van tegenargumenten tegen sommige grenzen). De drie categoriën waarvoor de grenzen al overschreden zijn, zijn:

  1. het klimaat (broeikasgassen)
  2. de biodiversiteit, en
  3. de stikstof- en fosforkringloop.

De grenzen zijn natuurlijk niet scherp gedefinieerd, maar dat staat los van het feit dat er grenzen zijn, die allemaal tegelijk aangepakt moeten worden, en dat het voorzorgsprincipe in acht genomen moet worden. Dit betekent eenvoudigweg dat de menselijke avtiviteiten zich binnen de planetaire grenzen moeten houden met een ruime marge. Het klimaat kan misschien gered worden door te stoppen fossiele brandstoffen te gebruiken, en door koolstof in ekosystemen op te slaan (ongeveer de helft van alle planten is verdwenen door menselijk toedoen). Het gaat echter erg lang duren om de biodiversiteit zich te laten herstellen. Het is ook contraproduktief om te proberen het klimaat te redden door bomen om te hakken omdat dit noch het klimaat, noch de biodiversiteit helpt. Het is erg belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen omdat de besluiten die wij vandaag nemen duizenden jaren effect zullen hebben. Lees meer onder oplossingen.