Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Substitutionseffekten

Skogsindustrin påstår att ökad användning av trä som material är bra, eftersom det sparar energi om vi använder det istället för energikrävande material som betong. De hänvisar till exempel till en modelleringsstudie – men scenarierna som jämförs i denna artikel antar att den totala konsumtionen (av t.ex. pappersprodukter) förblir densamma. Självklart är det bättre för miljön att låta bli att tillverka en pryl än att tillverka den i trä. Dessutom är tesen att det gynnar klimatet att ersätta betong med trä kontroversiell – klimatvinsten av att bygga i trä istället för betong är marginell. I så fall kanske andra faktorer som den biologiska mångfalden borde vägas in tyngre i debatten, och överhuvudtaget måste all mänsklig aktivitet rymmas inom ekosystemets gränser.

Det är lätt att tro att man automatiskt har gjort en miljövinst när man gjort en process mer material- eller energisnål. Men enligt den så kallade Jevons paradox ökar ofta den totala resurs- och energianvändningen ändå, eftersom det frigjorda materialet eller energin då används till annat. En ekonomisk modelleringsstudie finner att kvoten mellan BNP och CO2 utsläpp till och med kan minska på grund av energieffektivisering, det vill säga att koldioxidanvändningen per krona stiger. Liknande slutsatser har även dragits i en analys över historisk data från USA och Europa. Vi måste förhindra detta och inte låta effektiviseringar ätas upp av konsumtionsökning. Det gäller även bostäder förstås. Mycket av den byggboomen som nu (på 2010-talet) pågår i Sverige går ut på att folk flyttar från glesbygden till staden. Vi måste ifrågasätta om det verkligen är rimligt ur klimat- och miljösynpunkt att överge bostäder på ett ställe och bygga nytt på ett annat ställe.

I och med Jevons paradox (som stöds av empirisk data) är det sannolikt att byggen baserat på träkonstruktioner bara delvis ersätter betongkonstruktioner, det vill säga, att den totala mängden byggprojekt ökar än mer, med stor negativ inverkan på klimat och miljö. Det är även sannolikt att användningen av biobränslen ökar utan att användningen av fossila bränslen minskar, dvs att den totala energianvändningen helt enkelt expanderar när samhället får tillgång till ytterligare energikällor.