Biologisk mångfald

Skogen är det ekosystem som täcker störst del av landet, och har påverkats starkt av det moderna skogsbruket under de senaste 100-150 åren och i synnerhet de sista 60 åren då det systematiska kalhyggesbruket sattes igång. Den landskapsomvandling som skett till unga produktionsskogar och plantager hotar många arter som lever i skogen (se punkt 2 nedan). Detta är viktigt eftersom förlust av biologisk mångfald är ett minst lika stort hot mot människans överlevnad som klimatförändringar. Frågorna är också sammankopplade: artrika ekosystem har större resiliens, det vill säga de klarar sig bättre när de utsätts för störningar, och kommer alltså att klara klimatförändringar bättre. Exempelvis klarar sig en blandskog bättre än en tallplantering om en ny sjukdom angriper tallen, och en mångfald av mykorrhiza-svampar gör att mer kol lagras i naturliga skogar. Det är viktigt att värna om även sällsynta arter för att ekosystem ska må bra på sikt.

I ett naturligt skogsekosystem genomlever träden hela sin livscykel: de gror, växer upp, blir gamla, dör, och faller omkull. De döda stammarna multnar långsamt och blir hem för många organismer. Skogen består av träd av olika arter och i olika stadier av sitt liv, vilket ger många ekologiska nischer. Men i en produktionsskog är alla träden av samma art och samma ålder, och de huggs ner när de fortfarande är i relativt ung ålder. Ett kalhygge ändrar helt livsbetingelserna för arterna som lever där. En del gammal, naturlig skog är skyddad, och skogsbruket tar viss hänsyn på sina hyggen, men det är inte nog för att alla hotade arter ska kunna klara sig i framtiden. För fjällhabitat kan det bli svårt att stoppa klimatrelaterade förändringar.

Vissa debattörer förnekar att det finns allvarliga hot mot skogens biologiska mångfald, men naturvårdsforskning och Sveriges myndigheter är överens om detta. Här är ett axplock av olika källor:

Det är särskilt oroande att trots att vi har kunskap, därtill en lag som skyddar arter från avverkningar (Artskyddsförordningen) och flera internationella överenskommelser, så fortgår skadliga skogsbruksmetoder och avverkningar av skyddsvärda skogar.