Booth2017: Bioenergi är inte klimatneutral.

Mary Booth ifrågasätter om bioenergi verkligen är kol-neutral (noll-utsläpp). För att bioenergi ska kunna kallas ”low-carbon” måste två kriterier vara uppfyllda: 1) att råvaran kommer från restprodukter som annars skulle lämnas för att förmultna alternativt eldas upp utan att ta vara på energin, och 2) att utsläppen av koldioxid i samband med användning av bioenergin bör vara låg jämfört med alternativet. Hon finner att kriterium 1 är uppfylld ifall att svartlut används till värme- och/eller kraftproduktion men oftast inte för produktion av pellets som innehåller en hel del hela träd. För kriterium 2 beror utfallet på vilka ”restprodukter” används eftersom löv och grenar förmultnar snabbare än hela trästockar. Efter 40 år finner hon att utsläppen i samband med pelletsproduktion inte är noll utan ligger mellan 26% (för GROT) och 54% (för stockar) av den energin man fått ut. Tyvärr finns det bevis på att hela trästockar används i USA såväl som i Sverige (se figur).

(Från artikeln, figur 2): Trucks lined up waiting to deliver pellet feedstock to North Carolina plant owned by Enviva, the largest US pellet manufacturer. Much of the wood is tree trunks, not tops and limbs (Photo: Dogwood Alliance).

Slutligen påpekar Booth att studier som kommer till positiva slutsatser över bioenergins möjligheter att lösa klimatproblem brukar jämföra dem med fossila bränslen, men inte med mer effektiva förnybara källor som vind- eller solenergi, eller kärnkraft. Läs hela artikeln i Environmental Research Letters

DeCicco2018: Dags att omvärdera bioenergins nytta för klimatet.

John M. DeCicco and William H. Schlesinger skriver en opinionsartikel i amerikanska vetenskapsakademins tidskrift om att vi behöver överväga om bioenergi är en klok lösning i och med klimatproblemet. De menar att bioenergins uppgång är störstadels på grund av politiska stimulanser men att dessa åtgärder inte baseras på en heltäckande analys. Det som saknas är kollagret i biosfären som minskar när t ex skog huggs för att omsättas (delvis) till bioenergi. För att ta maximal hjälp av biosfären i att minska klimatproblemet bör istället upptag av koldioxid optimeras. Läs hela artikeln i PNAS.

Searchinger2017: Finns det möjlighet att använda land för att producera bioenergi?

Searchinger med flera skriver om att bioenergins fördelar överdrivs i många studier för att kostnaden för förändrat landanvändning inte tas med i beräkningarna. En optimal lösning för klimatet vore att använda landet till en liten del för solceller en störstadels för inlagring av koldioxid. Författarna avråder subventioner till bioenergi från grödor och dedikerad landanvändning. Läs hela artikeln i Energy Policy.