Elison2017: Träd, skog och vatten: insikter för en het planet

Ellison och 21 medförfattare gör en litteraturstudie som visar att interaktioner mellan skog, vatten och energi bygger upp kolinlagring, kyler landytor och fördelar vattenresurser. Författarna menar att dessa skogliga vatten- och energicykler inte integreras väl i dagens regionala, nationella och globala beslutsfattningar gällande klimatanpassning, mark- och vattenanvändning. De uppmanar till en prioritering av de hydrologiska och klimatavkylande effekterna av träd och skog medan kolinlagring ska ses som en sekundär men samtidigt värdefull biprodukt. Läs hela studien i Global Environmental Change.

Bright2015 – Albedo och andra biogeofysikaliska resultat av skogsskötsel

Bright m. fl. skriver om att skogsbruk och annan markanvändning inte bara förändrar kolbalansen, utan ger även biogeofysiska effekter, såsom påverkan på den infraröda värmestrålningsbudgeten och atmosfärisk turbulens, vilket leder till förändringar i flöden av värme, vattenånga, energi, koldioxid, andra spårgaser samt organiska och oorganiska aerosoler mellan markytan och atmosfären. Det tas sällan hänsyn till dessa biofysiska effekter i klimatpolitiken på grund av de många osäkerheter som råder gällande deras kvantifiering. I den här artikeln genomförs en litteraturstudie inom atmosfärsvetenskap och markekologi. Läs hela studien i Global Change Biology.