Lista över begrepp

Det används en del olika begrepp i vetenskapliga artiklar och i texterna här på sidan. Här reder vi ut dem med en kort förklaring samt en länk till förklaring på en annan sida om sådan finns.

AlbedoBetyder egentligen ”vithet”, en siffra mellan noll och ett som anger hur stor andel av solljuset som reflekteras från en yta. Noll betyder ingen reflektion alls.
BasnäringIndustriföreträdare och politiker skriver gärna om skogsbruk som en ”basnäring”, det vill säga någonting vi kan inte vara utan. Wikipedia är klokare och skriver istället att potatis är en basnäring.
BioekonomiEn ekonomi baserad på förnybara råvaror istället för fossila råvaror. Ett ord som används av branschorganisationen skogsindustrierna för att beskriva en ekonomi baserat på hållbart skogsbruk. Skogsbruket i Sverige är dock långtifrån hållbart om beaktar samtliga ekosystemets gränser.
BruttoprimärproduktionDen totala mängd kol som lagras i växter genom fotosyntesen i ett ekosystem, t.ex. i ett skogsbestånd.
Energy return on investment (EROI)EROI berättar hur mycket energi man får ut i jämförelse med den man stoppar in. Till exempel om man använder kol för ett generera el behöver man gräva upp kolet, och transportera det till elverket. EROI är kvoten mellan ”Nyttig energi som vi får ut” och ”Energi nödvändig för att få fram den nyttiga energin”. Dess to större EROI siffran är, dess to mer effektiv. I och med att det blir svårare och svårare att få fram fossila bränslen minskar dess EROI, medan den stiger för t ex solenergi på grund av teknologiska framsteg.
FöryngringsytaEn annan (skönmålande) term för kalhygge.
ImpedimentSkogsmark som inte är produktiv, t.ex. berghällar, myr och fjäll.
KolbalansSkillnaden mellan utsläpp och inlagring av kol.
KolförrådMängden kol (C) i ett träd eller en skog.
KolinlagringAtt ta upp koldioxid från luften och lagra den genom fotosyntes.
KolkällaHär sker ett nettoutsläpp av kol, genom att nedbrytningsprocesser släpper ut mer koldioxid än vad som binds via fotosyntes.
KolsänkaHär sker en nettoinlagring av kol genom att fotosyntesen binder in mer koldioxid än vad som släpps ut via nedbrytningsprocesser.
KolutsläppUtsläpp av koldioxid till atmosfären från alla möjliga källor, inklusive fossila bränslen.
Livscykelanalys (LCA)En livscykelanalys uppskattar en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln. Påverkan är mångfacetterad och kan innebära energiåtgång, utsläpp av växthusgaser eller giftiga ämnen, förändring av landanvändning (t ex när skog huggs för att ge plats åt en gruva eller vindkraftverk). Tekniken kan användas för att jämföra miljöpaverkan. Gränsdragningar är svåra.
MarkberedningBearbetning av skogsmark efter kalavverkning för att underlätta för föryngring. Bearbetningen blottlägger mineraljorden och tar bort konkurrerande vegetation för plantan eller fröet.
Net Emissions Impact (NEI)När bioenergi släpper ut en viss mängd växthusgaser i samband med eldning så är tanken att detta kompenseras genom att koldioxiden åter lagras in i växtlighet. Man måste dock veta vad som är alternativet: smågrenar och löv förmultnas snabbt i motsättning till trästockar. NEI är en siffra som beräknas som 100% * (1 – utsläpp av alternativet/utsläpp av bioenergin).
Nettoekosystemproduktion (NEP)Den hastighet som organiskt material eller kol från atmosfären (som CO2) lagras i ekosystem, d.v.s. skillnaden (i hastighet) mellan produktion av levande organiskt material och nedbrytning av dött organiskt material (respiration).
Nettoprimärproduktion (NPP)Det organiska material eller kol som lagras i ett ekosystem. Den mängd lagrad energi som finns tillgänglig för andra organismer.
NyckelbiotopEn biotop (naturtyp) som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö anses ha en mycket stor betydelse för flora och fauna.
PlanteringEtt av människan uppförd trädplantering oftast bestående utav bara ett trädslag av samma ålder.
Produktiv skogsmarkSkogsmark som kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.
ResiliensEtt ekosystems förmåga att återhämta sig eller stå emot olika störningar.
RespirationCellandning – Ämnesomsättning i levande djur- och växtceller som innebär att syre tas upp, energi frigörs och koldioxid, vatten och andra oxidationsprodukter bildas.
RödlistningEn klassificering av arter efter en bedömning utifrån deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, samt vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.
SignalartEn art som fungerar som indikator för naturmiljöer med höga naturvärden.
Skogsmark (enligt FAO)Mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.
Skog (enligt denna websida)Ett fungerande ekosystem dominerat av träd av oftast olika trädslag med varierad åldersfördelning och mycket död ved.
SlutavverkningAnnat ord för kalhuggning där ett avgränsat skogsbestånd avverkas helt.
UtdöendeskuldDen mängd arter som kommer att försvinna från ett område inom överskådlig tid till följd av exempelvis fragmentering – ofta släpar artutdöendet efter på grund av att individerna lever kvar en tid men inte kan reproducera eller återhämta sig i det långa loppet.